سرویس های ادواری

   به منظور عملکرد صحیح و نگهداری مناسب از محصولات و خودروهای عرضه شده توسط شرکت توان خودرو و همچنین عدم ابطال گارانتی باید برای انجام سرویس های ادواری در کیلومترها و زمان های تعیین شده در دفتر راهنمای محصولات به تعمیر گاه مرکزی و یا یکی از عاملیت های مجاز شرکت توان خودرو مراجعه نمایند. بدیهی است در غیر این صورت خودرو از پوشش گارانتی خارج خواهد شد.

زمان و کیلومتر مراجعه برای انجام سرویس های ادواری (در شرایط عادی) 

در خصوص خودروهای اوپل، مطابق با مندرجات دفترچه راهنما و نیز پس از انجام سرویس اولیه در حداکثر فواصل 5000کیلومتر و یا زمان تعیین شده باید به جهت انجام سرویس های ادواری به یکی از عاملیت های شرکت توان خودرو با همراه داشتن کارت گارانتی مراجعه نمایند.

در خصوص کامیونت های تولیدی این شرکت ، مطابق با مندرجات دفترچه راهنما و نیز پس از انجام سرویس اولیه در حداکثر فواصل 7000 کیلومتر و یا زمان تعیین شده باید به جهت انجام سرویس های ادواری به یکی از عاملیت های شرکت توان خودرو با همراه داشتن کارت گارانتی مراجعه نمایند.